První   zmínky   o   Březové   pochází   z   roku   1617.   Nejprve   zde   stála   krčma,   kolem   které   byla postupně   postavena   malá   osada.   Velmi   rušným   obdobím   byl   rok   1938,   kdy   v   okolí   Březové započala   stavba   příhraničního   opevnění   se   středem   na   kopci   zvaném      „   U   Šibenice“.   Jedno   z nejvýznamnějších   opevnění   u   nás,   však   nebylo   do   začátku   2.světové   války   dokončeno.      Přesto se v okolí osady nachází řada malých vojenských pevnůstek „ bunkrů“. Osada   Březová   leží   na   vyvýšenině   severozápadně   od   Stěbořic.   Je   rozdělena   na   dvě   části. Každá   část   má   svou   kapličku.   Společný   je   zde   areál   hasičů   se   zbrojnicí   ,   kde   se   pořádají   různé     společenské,   kulturní   a   sportovní   akce.   Veškeré   dění   v   osadě   pořádají      hasiči,   kteří   jsou   zde jedinou organizací . Sbor    dobrovolných    hasičů    byl    v    osadě    založen    roku    1922.    Dne    14.ledna    zavítal    starosta hasičské   župy   opavské   Teodor   Prasek   do   hostince   pana   Františka   Radka.      Zejména   muži,   kteří se   zde   shromáždili,   vyslechli   poslání   dobrovolných   hasičů   a   odsouhlasili   založení   sboru.   Dne 25.května   se   konala   ustavující   schůze   a   prvním   starostou   sboru   zvolen   Alois   Fridrich.   Slavnost a   mše   svatá,   na   počest   založení   sboru   se   konala   27.srpna   v   zahradě   místního   hostince.      Sbor začal   plnit   své   poslání   a   postupně   přicházeli   noví   členové   nebo   naopak   ze   sboru   vystoupili,   také se   měnili   funkcionáři   sboru.   V   květnu   1924   zakoupil   sbor   dvoukolovou   stříkačku.   V   období   války byl   pouze   rok   sbor   změněn   na   německý   „feuerwehr“   a   v   polovině   50.let   pak   na   Československý svaz   požární   ochrany.   Roku   1957   byla   zahájena   stavba   požární   zbrojnice,   která   byla   roku   1959 dokončena.   V   témže   roce   byla   pořízena   motorová   stříkačka.   V   roce   1966   byla   postavena hasičská nádrž. Sbor   stále   častěji   zasahoval   do   společenského   života   občanů   Březové   a   proto   byla   roku   1974 vybudována   letní   hospoda,   stánek   na   uzeniny,   sušák   na   hadice,   venkovní   altánek   apod.   Velký podíl    na        výstavbě    tohoto    zázemí    hasičů,    měl    nově    zvolený    výbor,    s    předsedou,    později starostou   sboru   Janem   Weiszem.   Ten   vedl   sbor   až   do   roku   2005.   Činnost   sboru   byla   již   v   tomto období   velmi   pestrá   a   většina   kultutních   a   společenských   akcí   se   pořádá   dodnes.   Od   roku   1996 se   občané   a   hasiči   Březové,   začali   účastnit   srazu   březováků.   Setkání   osad,   obcí   a   měst   se společným   názvem   Březová-Brezová,   jsme   společně   s   OU   Stěbořice   pořádali   v   roce   2002. Fotbalový   turnaj   probíhající   ve   Stěbořicích,   stejně   jako   hasičskou   soutěž   na   Březové,   ukončil společný   večer   s   taneční   zábavou,   v   areálu   hasičů   na   Březové.   Tolik   lidu   jako   večer            v   den setkání,      Březová      v   novém   století   ještě   nezažila.   Dalších   ročníků   setkání   jsme   se   účastnili   již méně,   zejména   dle   dostupnosti   a   finančních   možností.      Sbor   hasičů   měl   vždy   také   družstvo mužů,   které   se   účastnilo   okolních   soutěží   a   udržovalo   se   takto   v   akceschopném   stavu   pro případ    požáru.    A    to    i    v    novodobém    požárním    sportu    kdy    se    starší    technikou    nepatřili    k nejlepším.   V   okolí   byli   dlouhá   léta   velmi   známí   svým   dopravním   prostředkem,   Aro,   přezdívané "gaz"   využívali   až   do   roku   2010,   kdy   už   bylo   v   okolí   opravdovou   raritou.   Společně   s   muži existovalo    i    družstvo    žáků,    které    ale    pro    málo    dětí    začátkem    devadesátých    let    zaniklo. Opětovné   zrození   žákovského   družstva   nastalo   roku   2003   a   od   té   doby   se   pravidelně   účastní žákovské   ligy.   Roku   2005   dochází   ke   změnám   ve   výboru   sboru   a   starostou   na   dalších   deset   let se   stává   Wirkotsch   Petr.   Sbor   i   nadále   jako   jediná   organizace,   aktivně   organizuje   společenský, kulturní a také sportovní život v Březové. Zaběhnutý   harmonogram   akcí   se   každým   rokem   opakuje,   ale   o   nápady   a   zpestření   také   není nouze.   Začátkem   roku   se   vždy   koná   výroční   valná   hromada,   na   které   všichni   členové   zhodnotí, prodiskutují   a   odsouhlasí   plán   činnosti   na   příslušný   rok.   Společenský   život   začíná   únorovým domácím   večírkem,   který      se   od   roku   2014   stává   opět   velmi   oblíbeným.   Dvakrát   maškarní   bál, vystřídal   večírek   z   šedesátých   let.   Ženám   je   již   několik   desítek   let   věnována   druhá   sobota   v březnu.   U   příležitosti   MDŽ   je   v   místní   hasičské   zbrojnici,   připraveno   posezení   a   místní   děti   vždy potěší   nejen   své   maminky   a   babičky   krátkým   programem.   Oblíbený   byl   i   harmonikář,   který   poté všem   zvedl   náladu   lidovými   písněmi.   V   jarním   období   je   také   mnoho   pracovní   činnosti,   a   to především   v   areálu   hasičské   zbrojnice.   Dle   potřeby   jsou   svolávány   sobotní   brigády,   které   se nezřídka   dokončují   během   týdne.   Roku   2013   se   sbor   přihlásil   do   programu   "   recyklujte   s   hasiči   " a   vždy   vyhlášenou   dubnovou   sobotu   objíždí   obec   Stěbořice,   Nový   Dvůr,   Jamnici   a   Březovou.     Od   roku   2015   se   i   na   Březové   schází   poslední   dubnovou   sobotu   čarodějnice,   aby   u   večerního ohně   proběhlo   "   pálení   čarodějnic".   Další   oblíbené   posezení               u   táborového   ohně   je   vždy   druhý pátek   v   květnu.   Ukončení   2.světové   války   si   místní   hasiči   a   občané,      připomínají   krátkou vzpomínkou   u   památníku,   který   na   Březové   připomíná   osvobození   této   malé   osady.   Následuje opékání   párků   a   nejen   děti   vycházejí   s   rozsvícenými   lampiony   na   večerní   průvod   Březovou. Začátek   května   je   také   plný   tréninků   družstva   mužů      a   žáků.   Muži   a   veteráni   se   pravidelně účastní   okrskové,   postupové   soutěže.      V   tomto   měsíci   také   pořádáme   hasičskou   soutěž   žáků, která   se   započítává   do      žákovské      ligy   okrsku.   Areál   hasičské   zbrojnice   je   jedno   páteční odpoledne   plný   malých   i   větších   požárníků.   Starší   žáci   reprezentovali   Březovou   do   roku   2013, pro   dovršení   plnoletosti   většiny,   vzniká   rokem   2014   nový   kolektiv,   mladších   žáků.      Červnový den   dětí   plný   stanovišť   a   soutěží,   výlety   do   aquaparku,   několikadenní   stanování,   návštěva hasičské   stanice   profesionálů,   maškarní   karneval,   cyklovýlet,   výlety   za   poznáním   ...   každý   rok organizuje   sbor   některou   z   akcí   věnovaných   dětem   a   mládeži.   Další   společenskou   akcí,   která poslední   roky   nahradila   výlety   na   setkání   březováků,   je   červnový   zájezd.   V   roce   2016   jsme navštívili   hasičské   muzeum   v   městečku   Čechy   pod   Kosířem,   poté   blízké   muzeum   kočárů, odpoledne   pak   jeskyni   Javoříčko.   V   loňském   roce   jsme   prošli   město   Brno,   a   navštívili   místní technické   muzeum.   Roku   2013   propast   Macocha   a   zámek   v   Boskovicích,   2012   prohlídka   Vídně s posezením ve vinném sklípku, 2008 město Krakow a blízké solné doly ... Nejdůležitější   akcí      je   poslední   sobota   v   červenci,   nazývaná   též   hasičská   sobota,   která   také přináší   sboru   největší   zdroj   financí.   Na   tento   víkend   se   hasiči   připravují   celý   týden.   Probíhá   sběr surovin,   ze   kterých   domácí   hospodyně   pečou   domácí   cukroví,   tzv.bufet,   a   dorty   do   večerní tomboly    či    jako    ceny    vítězům    hasičské    soutěže.    Domácími    hasiči    speciálně    navrhnutá    a vyrobená   kovová   konstrukce,   tzv.hangár,   se   postaví   doprostřed   areálu.   Pokryje   se   plechy,     boční   stěny   se   potáhnou   plachtami,   uvnitř   se   rozloží   lavičky,   které   pojmou   až   200   hostů.   Před tento   hangár   se   postaví   z   dílců   dřevěné   podium   k   tanci,   vše   se   nazdobí,   venkovní   hospoda   a kuchyně    se    zaplní    pořádajícími    hasiči,    jídlem,    pitím.    Odpledne    probíhá    hasičská    soutěž dospělých   s   požární   stříkačkou   PS   8.   Jedná   se   o   netradiční   požární   útok   zčásti   z   osmdesátých let.   Přestože   má   soutěž   dlouholetou   tradici,   poslední   léta   se   nadaří   přilákat   soutěžní   družstva   a proto   roku   2016   se   soutěž   konat      nebude.      Hlavním   bodem   hasičské   soboty   je   večerní   taneční zábava   s   živou   kapelou.   Nezřídka   tato   zábava   při   dobrém   počasí   končí   druhý   den   ráno.   Další možností   sejít   se   s   hasiči,   či   občany   Březové   je   posezení   konané   v   měsící   srpnu,   kdy   se hodnotí   hasičská   sobota,   letní   sezona   a   či   jiné   zážitky.   V   letních   měsících   je   nejvíce   možnosí, předvést   kvalitu   a   připravenost   hasičského   družstva.   Protože   je   těžké   vybrat   v   Březové   o   počtu obyvytel    kolem    stovky,    kvalitní    sportovce,    většiny    moderních    soutěží    se    jen    účastníme,    a výjimečných    výsledků    dosahuje    družstvo    na    soutěžích    méně    profesionálních.    Roku    2012, poprvé   v   historii   sboru   si   vyzkoušelo   požární   sport   i   družstvo   žen.   Aktivita   družstva   ale   po několika   letech   zeslábla,   a   nyní   se   schází   jen   výjimečně.      Konec   prázdnin   znamená   opět   stmelit družstvo   žáků,   jak   na   trénincích,   tak   na   pátečních   soutěžích   žákovské   ligy   v   září   a   říjnu. Podzimní   měsíce   jsou   opět   příležitostí   k   malým   pracovním   brigádám   a   veškeré   roční   dění   končí mikulášskou nadílkou pro nejmenší. Tato   činnost   sboru   se   poslední   desetiletí   téměř   opakuje,   a   to   i   s   novým   výborem   a   starostou Vladimírem   Morbitzerem,   který   převzal   funkci   od   roku   2015.   Harmonogram   doplňují   účasti   členů sboru   na   okolních   slavnostech   ,      na   setkání   březováků,      na   akcích   pořádaných   obecním   úřadem Stěbořice,         alé   také   na   smutnějších   událostech,   kdy   členové   doprovází   svého   bratra   či   sestru na   cestě   poslední.   Hasiči   z   Březové   u   Stěbořic,      jako   jediný   spolek,   vždy   zasahovali   do   života březováků      a   budou   i   nadále   vytvářet   podmínky   pro   krásný   a   společenský   život   všech   občanů osady Březová. text: Wirkotsch Petr
copyright © 2016 SpykeeCZ
Historie
(nahoru)